Preview Mode Links will not work in preview mode

May 25, 2022

SPSM har precis släppt en ny forskningsöversikt. Översikten är unik i sitt slag och syftar till att bidra med kunskap och förståelse för hur man i förskolan och skolan kan skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning. Medverkande är Karin Fröding och Eva Andersson, båda utredare på SPSM och som projektlett arbetet med översikten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.