Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2020

I det här avsnittet möter vi Håbo kommun som jobbar på ett bra och tydligt sätt med kommungemensamma rutiner för hur alla skolor kan ge elever med läs‑ och skrivsvårigheter anpassningar i undervisningen. 

Medverkande: Gärd Roxin, specialpedagog och språk-, läs- och skrivutvecklare i Håbo kommun och Anna...


Jan 22, 2020

I dag finns det många digitala hjälpmedel och möjligheter att lyssna på text eller att kunna diktera och så vidare. Varför är det ändå viktigt att fortsätta jobba med läs- och skrivträning för elever med dyslexi?  Och hur gör man det?

Medverkar gör Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare...


Jan 15, 2020

Det första avsnittet i en serie om fyra kring Läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. Vad innebär läs- och skrivsvårigheter för en elevs lärande och vilka strategier behövs och vilket stöd kan man erbjuda?

Medverkande: Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman,...